نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


فناوری های قابل لیسانس

فناوری های ارائه شده در این بخش توسط انستیتو پاستور ایران توسعه یافته است و هم اکنون امکان واگذاری آن در قالب قراردادهای انتقال فناوری همچون لیسانس وجود دارد. در صورت تمایل به ارائه درخواست جهت مذاکرات بیشتر از طریق لینک ارسال درخواست اقدام نمایید.

 

.