نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


همکاری آموزشی و پژوهشی

انستیتو پاستور رازی با توجه به رسالت، تخصص و تجربه خود در توسعه روز افزون دانش و فناوری های مرتبط با سلامت در کشور، آمادگی خود را در همکاری های آموزشی و پژوهشی با افراد و سازمان های متقاضی اعلام می نماید. در این راستا مجموعه فعالیت های زیر به عنوان فرصت های موجود در همکاری های آموزشی و پژوهشی اعلام می گردد.


.