نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


میخواهم همکاری مشترک کنم

می خواهم همکاری مشترک کنم.

فرصت‌های مناسب همکاری مشترک در ابعاد سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و پژوهش بر روی سامانه هومان قرار گرفته و امکان دسترسی کاربران خارج از انستیتو پاستور را نیز فراهم نموده است. در این بخش امکان آشنایی با فرصت‌های موجود در سازمان و یا معرفی یک فرصت جدید وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه همکاری علمی و تجاری مراجعه شود.

 

مرجله ۱: ورود به بخش همکاری های مشترک

 

 

.