نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


خدمات بالینی

انستیتو پاستور ایران در کنار محصولات فناورانه و فناوری هایی که در طول سال های گذشته توسعه داده است، دستاوردهای گرانبهایی نیز در ارائه خدمات از جمله خدمات بالینی بدست آورده است که بعضا در کشور و منطقه منحصر به فرد می باشد. در صورت تمایل به بهره گیری از خدمات مذکور می توانید از طریق لینک ارسال درخواست، تقاضا خود را مطرح نمایید.
عنوان: تشخیص اختلالات متابولیسم فنیل آلانین بیماری فنیل کتونوری
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تشخیص اختلالات هموگلوبین و تالاسمی هموگلوبینو پاتی ها
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تشخیص اختلالات مادرزادی گلیکوزیلاسیون با استفاده از تکنیک IEF
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تشخیص اختلالات نقص فعالیت آنزیم بیوتینیداز با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تشخیص اختلالات متابولیسم گلوکوسربروزیدهای غشا بیماری گوشه
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تشخیص اختلالات متابولیسم گلیگواسفنگولیپیدوزها بیماری سندهوف
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: بیماریابی و تشخیص بیماریهای سیاه سرفه دیفتری بوتولیسم سیاه زخم و وبا
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تست تشخیص طاعون
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تست تشخیص بیماری تولارمی
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تست تشخیص بیماری تب کیو
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تست های سرولوژی الایزابرای هپاتیت و ایدز
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تست وسترن بلات برای بیماریهای هپاتیت و ایدز
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تعیین تیترآنتی بادی هاری انسانی و دامی Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تشخیص هاری به روش کشت سلول و حیوانی وایمونوفلورسنت
دسته بندی: خدمات تشخیص بالینی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
.