نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


خدمات آموزشی

 انستیتو پاستور ایران به عنوان قدیمی­ترین مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور و خاورمیانه، با قدمتی حدود یکصد سال،گنجینه ارزشمندی از علم و فناوری را در خود جای داده است و امروزه بعنوان یکی از مهمترین بازوهای اجرایی وزارت بهداشت نقش پررنگی در راه­اندازی روش­های نوین تحقیق، توسعه و تولید به همراه آموزش و پژوهش در سطح کشور، منطقه و جهان بازی می کند. تعدد و توالی تعاملات علمی با انستیتو نیز تاییدی است بر این نقش حمایتی و مادرانه سازمان.

مراجعات مکرر به سازمان و درخواستهای متعدد، مسئولین سازمان را بر آن داشت تا سامانه ای جامع مشتمل بر کلیه توانمندیهای فناورانه و نوآورانه انستیتو و نیز فرصتهای همکاری مشترک طراحی شده و با استفاده از زیرساختهای شبکه شرایطی تسهیل شده برای تعامل شفافتر، سریعتر و بیشتر با جامعه فراهم گردد.


.