نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


خدمات آزمایشگاهی

انستیتو پاستور ایران در کنار محصولات فناورانه و فناوری هایی که در طول سال های گذشته توسعه داده است، دستاوردهای گرانبهایی نیز در ارائه خدمات از جمله خدمات بالینی بدست آورده است که بعضا در کشور و منطقه منحصر به فرد می باشد. در صورت تمایل به بهره گیری از خدمات مذکور می توانید از طریق لینک ارسال درخواست، تقاضا خود را مطرح نمایید.
عنوان: تشخیص پاتوتیپ های اشریشیاکلی اسهال زا
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تشخیص و تحقیقات سرولوژیک و مولکولی بر روی عوامل آربوویروسی و تب های هموراژیک ویروسی
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تشخیص میکروسکوپی خون محیطی برای بیماری مالاریا
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: Immunofluorescence Antibody Test مالاریا
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: بررسی اثر بخشی مواد طبیعی و سینتتیک ضد ویروس HCV,HBV, HIV
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: تست های کنترل کیفی واکسن هاری انسانی و دامی NIH Test
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: بررسی اثرات ضد ویروسی داروها ی موثر در درمان هاری Anti viral Drug Evaluation
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آزمون های کنترل مواد اولیه
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آزمونهای حیوانی
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آزمون های ایمونوشیمی
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: پایش محیطی کلیه فضاهای تولیدی
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آزمون های سنجش بیولوژیک
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آزمون های بیولوژی مولکولی
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آزمون های سنجش کیفیت آب
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آزمون های میکروب شناسی
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آزمونهای کروماتوگرافی الکتروفورز
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آزمون های شیمی فیزیک
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی و تخصصی در خصوص حیوانات آزمایشگاهی
دسته بندی: خدمات آزمایشگاهی
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
.