نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


هیلدا زیست دارو البرز
معرفی شرکت:

این واحد در سال 1393 در مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران با ایده محوری تولید هورمون رشد فولیکول انسانی نوترکیب مستقر شد. فرایند طراحی سازه ژنی، انتقال ژن و تولید بانک سلولی نوترکیب حامل ژن پروتئین فوق توسط پرسنل شاغل در این هسته و با هدف گسترش و بومی‌سازی دانش و تجربیات موجود با موفقیت به انجام رسید. این مرکز آماده ارائه خدمات در زمینه تولید، تخلیص و ارزیابی سایر فرآورده های زیستی مشابه می‌باشد که درصورت تامین حمایت‌های مالی امکان تجاری‌سازی و تولید صنعتی ایده فوق فراهم خواهد بود. 

.