نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


بروزرسانی سامانه تجاری سازی هومان

امکان طراحی و قالب بندی صفحات سایت

با اضافه شدن این قابلیت در سامانه تجاری سازی هومان ،امکان طراحی صفحات بطور دلخواه متناسب با محتویات فراهم شده و میتوان جلوه های تبلیغاتی و آموزشی و خبری زیباتر و کاراتری را به صفحات افزود .  
.