نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


اجرای طرح تجاری سازی در انستیتو پاستور

فاز اول اجرایی طرح تجاری سازی فناوری در انستیتو پاستور ایران در دفتر سامانه تجاری سازی هومان آغاز گردید ....

اهداف طرح:

- استقرار و ایجاد شبکه همکار با رویکردمرتبط با محصولات و خدمات فناورانه قابل ارائه انستیتو، انجام می گیرد.

- طراحی محصول و خدمات به همراه بسته های معرفی، با همکاری و مشارکت اعضاء هیأت علمی، مدیران، همکاران و شرکت های دانش بنیان تهیه خواهد شد.

- محصولات و خدمات در نمایشگاه ارائه و در بازار تکنولوژی عرضه خواهد شد.

ضمناً در خلال اجرای این فازها فعالیت های تبلیغاتی و ترویجی در قالب یک برنامه هدفمند، اجرا خواهدشد.

.